در این جلسه اختلاف پتانسیل الکتریکی آموزش داده می شود.

دانلود فیلم آموزشی فیزیک سوم دبیرستان در ادامه:

جلسه ٤٢:دنباله‌ها-٦

 

١. تعریف حد دنباله از جزوه 

٢. همگرایی دنباله ها

 

دانلود در ادامه

 

در این جلسه رسم نمودار روابط قدرمطلق توضیح داده می شوند.

دانلود در ادامه

موضوع این جلسه: 

مثال از دامنه ترکیب توابع

 

دانلود فیلم آموزشی حسابان سوم دبیرستان در ادامه: